54-Xe El Ahorcado

El Juego del ahorcado es un clásico al que todo el mundo ha jugado alguna vez. Se trata de adivinar una palabra de la cual se han mostrado las posiciones, y se ha dado una pista, normalmente la primera letra. Entonces se van diciendo nuevas letras, y por cada error se añade una línea del…

54-Xe Hangman

El Joc del Penjat és un clàssic que tothom ja jugat alguna vegada. Es tracta d’endevinar una paraula de la qual se n’han mostrat les posicions, i se n’ha dona tuna pista, normalmen la primera lletra. Llavors es van dient noves lletres, i per cada error s’afegeix una línia del pictograma del penjat. El joc…

53-I Magical Hexagon: Circumcoronene

El grafè és un material format per una sola capa d’àtoms de carboni, en forma hexagonal. Pel seu descobriment, es va atorgar el Premi Nobel de 2010 a dos investigadors de la Universitat de Manchester, Andre Geim i Konstantin Novoselov. Si s’agafa només un tros de grafè i s’hi afegeixen hidrògens al voltant (un conjunt…

53-I Hexágon mágico: circumcoroneno

El grafeno es un material formado por uan sola capa de átomos de carbono, en forma hexagonal. Por su descubrimiento, se le atorgó el Premio Nobel de 2010 a dos investigadores de la Universidad de Manchester, Andre Geim y Konstantin Novoselov. Si se coge sólo un trozo de grafeno y se le añaden hidrógenos alrededor…

52-Te Felices Fiestas!

Hace un año publicamos por estas fechas un juego que preparó @fblascoxyz con nueve cartas. El juego es autoexplicativo, en el mismo vídeo. Lo hicimos en catalán y en castellano (la versión en inglés también puede hacerse, claro). Versión en castellano: Versión en catalán: Este juego se puede adaptar a cualquier mensaje que contenga 9…

52-Te Seasons’ Greetings!

Fa un any vam publicar per aquestes dates un joc que va preparar en @fblascoxyz amb nou cartes. El joc és autoexplicatiu, en el mateix video. El vam fer en català i en castellà (la versió en anglès també es pot fer, és clar). Versió en castellà: Versió en català: Aquest joc es pot adaptar…

51-Sb Infografías

A lo largo de este #aitp2019, se han hecho muchas cosas interesantes relacionadas con la Tabla Periódica. Una de muy relevante, local, ha estado la recopilación de #1tpdia deonde se ha ido publicando una Tabla Periódica por día (autores: @pquimic i @eduardcremades). Otro buen ejemplo han sido las diferentes publicaciones de CompoundChem, que han hecho…

51-Sb Infographics

A llarg d’aquest #aitp2019, s’han fet moltíssimes coses interessants relacionades amb la Taula Periòdica. Una de molt rellevant, local, ha estat el recull #1tpdia on s’ha anat publicat una Taula per dia (autors: @pquimic i @eduardcremades). Un altre bon exemple ha estat les diferents publicacions de CompoundChem, que han dut a terme una extraordinària feina…

50-Sn Memes de la Tabla

Hoy os proponemos, en línea con las últimas entradas de este blog, una actividad para hacer con la Tabla Periódica en clave de humor: crear memes de la Tabla Periódica. De hecho, hay varias recopilaciones de memes de la Tabla Periódica, como las de la web me.me o de chemistry jokes. Por ejemplo, de cómo…

50-Sn Table Memes

Avui us proposem, en línia amb les darreres entrades en aquest mateix blog, una activitat per fer amb la Taula que inclou l’humor: fer mems de la Taula Periòdica. De fet, hi ha varis reculls de mems de la Taula Periòdica, com els del web me.me o de chemistry jokes. Per exemple, sobre com es…

49-In La Tabla Periódica en Chino

Estamos acostumbrados a ver la Tabla Periódica con símbolos químicos, los mismos alrededor del mundo, y con números atómicos, juntamente con propiedades de los elementos (demasiado atómica, densidad, punto de fusión, electronegatividad, etc.). Pero hay una cosa que depende de la lengua: los nombres de los elementos. En este juego, os proponemos conocer la Tabla…

49-In The Periodic Table in Chinese

Estem acostumats a veure la Taula Periòdica amb símbols químics, els mateixos arreu del món, i amb números atòmics, juntament amb propietats dels elements (massa atòmica, densitat, punt de fusió, electronegativitat, etc.). Però hi ha una cosa que depèn de la llengua: els noms dels elements. En aquest joc, us proposem conèixer la Taula Periòdica…

48-Cd Music

(Curiositat: aquesta entrada sobre la música correspon a l’element Cd… el CD, un gran invent que no va durar pas gaire) Moltes vegades les xerrades que fem els autors d’aquest blog comencen amb una cançó divertida. Per exemple, les xerrades sobre la Taula Periòdica les comencem amb la cançó de Tom Lehrer cantada per dues…

48-Cd Música

(Curiosidad: esta entrada sobre la música corresponde al elemento Cd… El CD: un gran invento que no duró mucho). Muchas veces las charlas que hacemos los autores de este blog empiezan con una canción divertida. Por ejemplo, en las charlas sobre la Tabla Periódica comenzamos con la canción de Tom Lehrer cantada por dos niñas…

47-Ag Pop-up

Una de les coses més divertides que es poden fer amb paper i tisores és un Pop-Up, figures que apareixen en desplegar un full. Fa pocs dies, en @pquimic va piular aquesta Taula Periòdica en forma de Pop-Up, que pot resultar en una activitat molt atractiva per a la mainada, des de petits fins a…

47-Ag Pop-up

Una de las cosas más divertidas que se pueden hacer con papel y tijeras es un Pop-Up, figuras que aparecen al abrir una hoja. Hace pocos días, @pquimic tuiteó esta Tabla Periódica en forma de Pop-Up, que puede resultar en una actividad muy atractiva para los pequeños e incluso los mayores. Para hacer pop-ups de…

46-Pd Humor and chemical elements

L’humor és un dels elements més importants en tota comunicació, i en la comunicació científica també, lògicament. En aquest cas, cal saber una mica combinar la rigorositat del que es comunica, amb la informalitat de fer servir l’humor. No solem fer propostes de jocs que depenguin de l’idioma, però en aquest cas lògicament les endevinalles…

46-Pd Humor y elementos químicos

El humor es uno de los elementos más importantes de toda comunicación, y en la comunicación científica también, lógiacmente. En este caso, es necesario saber cómo combinar el rigor de lo que se comunica, con la informalidad de usar el humor. No solemos hacer propuestas de jugo que dependan del idioma, pero en este caso,…

45-Rh Shidoku (and Sudoku) of chemical elements

És ben conegut el joc del Sudoku, que tracta d’ubicar els dígits de l’1 al 9 en una graella de 9×9=81 quadradets, de tal forma que ni en columnes, ni en files, ni en cada subquadrat de 3×3 se’n repeteixi cap. Si no es parteix de cap pista, naturalment hi ha infinites solucions, per això…

44-Ru La Punta del Triángulo

Hay juegos que permiten aprender los elementos de la Tabla Periódica, mientras ayudan a aprender algo de matemáticas, si se quiere. Hoy presentamos el juego “La punta del Triángulo” que puede ser presentado como curiosidad, como predicción de futuro, como capacidad de cálculo superrápido, u otras formas. Se trata de pedirle a alguien (o hacerlo…

44-Ru Triangle tip

Hi ha jocs que permeten aprendre els elements de la Taula Periòdica, mentre ajuden a aprendre una mica de matemàtiques, si es vol. Avui presenten el joc “La Punta del Triangle”, que pot ser presentat com a curiositat, com a predicció de futur, com a capacitat de càlcul superràpid, o d’altres formes. Es tracta de…

43-Tc Cromos

Uno de los juegos clásicos para los más pequeños (y quizá para adultos también) es coleccionar objetos, y en particular cromos (también sellos, claro). En ciudades de alrededor del mundo, pequeños mercados y tiendas especializadas, se pueden obtener cromos viejos para completar colecciones, que pueden tener valor material o emocional. Esta semana nuestro juego es…

43-Tc Collecting cards

Un dels jocs clàssics per a la mainada (i potser per als adults) és col·leccionar objectes, i en particular cromos (també segells, és clar). A les ciutats d’arreu del món, en petits mercats i en botiques especialitzades, s’hi poden obtenir cromos vells per completar col·leccions, que poden tenir valor material o emocional. Aquesta setmana el…

42-Mo Word decomposition

A vegades hem tractat en aquesta col·lecció de jocs de com escriure una paraula fent servir els símbols atòmics. A partir d’una idea de la col·lecció d’articles del G4G13 (Gathering for Gardner 13), proposem avui d’agafar una paraula qualsevol (en la llengua que es vulgui), i extreure’n els seus símbols atòmics. Però amb una complicació…

41-Nb Guess the element

En aquesta sèrie de jocs amb la Taula Periòdica no solem publicar jocs d’ordinador. Sí que n’hi ha, però molts fan referència a eines educacionals per aprendre les característiques dels elements. Hi ha un joc, però, que serveix per anar recordant la posició de cada element a la Taula Periòdica i que és una mica…

41-Nb Acertar el elemento

En esta serie de juegos con la Tabla Periódica no solemos publicar juegos de ordenador. Sí que existen, pero muchos hacen referencia a herramientas educacionales para aprender las características de los elementos. Sin embargo, hay un juego que sirve para ir recordando la posición de cada elementos de la Tabla Periódica y que es un…

40-Zr Rubik’s Cube

Aquests dies (de fet, diumenge 29 de setembre) el compte de twitter de la taula periòdica (@ltperiodica) ha publicat un tweet amb un segell de Moldàvia on s’hi veu un Cub de Rubik de la Taula Periòdica. De fet, aquest Cub de Rubik (de 3x3x3) es pot comprar per Internet, i és precisament el joc…

40-Zr El Cubo de Rubik

Estos días (de hecho, domingo 29 de septiembre) la cuenta de twitter de la Tabla Periódica (ltperiodica) publicó un tweet con un sello de Moldavia donde se aprecia un Cubo de Rubik de la Tabla Periódica. De hecho, este Cubo de Rubik (de 3x3x3) se puede comprar por Internet, y es precisamente el juego que…

39-Y Let’s play dominoes

El joc del dòmino és un clàssic de sobretaula que es coneix arreu del món. La seva principal característica és tenir fitxers binàries, des del zero (blanc) fins al sis. Si descomptem el blanc, els altres números es poden fer equivaler, lògicament, a característiques de la Taula Periòdica, per exemple els elements H, He, Li,…

39-Y Juguemos al dominó

El juego del dominó es un clásico de sobremesa que se conoce por todo el mundo. Su principal característica es tener fichas binarias, desde el cero (blanco) hasta el seis. Si descontamos el blanco, el resto de números pueden equivaler, lógicamente, a caracerísticas de la Tabla Periódica, por ejemplo los elementos H, He, Li, Be,…

38-Sr Periodic: An elements’ game

Per què només estudiar un tema, si a més s’hi pot jugar? Això seria una mica el que representen els jocs de taulaen aquest cas (redundància inclosa) de la Taula Periòdica dels Elements Químics. Aquí n’hem selecccionat un d’una empresa que s’hi dedica: geniusgames.com, que entre d’altres en té un de la Taula Periòdica, anomenat…

38-Sr Periodic: Un juego de los elementos

¿Por qué estudiar un tema solamente, si además se puede jugar con él? Eso sería un poco lo que representan los juegos de mesa en este caso (redundancia incluida) de la Tabla Periódica de los Elementos Químico. Aquí hemos seleccionado una empresa que se dedica a ello: geniusgames.com, que entre otros juegos tiene uno de…

37-Rb Symmetries

Una de les característiques que diferencia la Taula Periòdica d’altres compilacions de coneixement és que presenta per al mateix concepte (element químic) al menys tres informacions equivalent: número atòmic, símbol químic i nom. Això permet tota mena de jocs, i avui en proposem un de curiós: jugar amb la simetria de les lletres i dels…

37-Rb Simetrías

Una de las características que diferencia la Tabla Periódica de otras compilaciones de conocimiento es que presenta en el mismo concepto (elemento químico) al menos tres informaciones equivalentes: número atómico, símbolo químico y nombre. Eso permite todo tipo de juegos, y hoy nos proponemos uno de curioso: jugar con la simetría de las letras y…

36-Kr Time will tell you

Avui adaptem un joc clàssic amb monedes, que apliquem a la Taula Periòdica, i pot servir per ajudar a aprendre i diferenciar dos grups d’elements, per exemple metalls i no metalls. La preparació és ben senzilla: agafar una dotzena de papers blancs o targes, i escriure en un cantó els elements alcalins i alcalins-terris (Li-Fr…

36-Kr El tiempo te lo dirá

Hoy adaptamos un juego clásico con monedas, que aplicamos a la Tabla Periódica, y puede servir para ayudar a aprender y diferenciar dos grupos de elementos, por ejemplo metales y no metales. La preparación es sencilla: coger una docena de papeles blancos o tarjetas, y escribir en un lado los elementos alcalinos y alcalinotérreos (Li-Fr…

35-Br La Pirámide Periòdica

Hace un par de semanas publicamos el cubo periódico. Gracias también a #1paldia, hoy proponemos recortar la Pirámide Periódica en Science History Institute: Será un buen complemento al cubo de la Tabla Periódica, que también es recortable. La curiosidad que despertará seguro que ayudará a concienciar sobre los elementos químicos.  Y si alguien puede actualizarla,…

35-Br Periodic Pyramid

Fa un parell de setmanes vam publicar el cub periòdic. Gràcies també a #1paldia, avui proposem retallar la Piràmide Periòdica al Science History Institute: Serà un bon complement al cub de la taula periòdica, que també és retallable. La curiositat que despertarà segur que ajudarà a conscienciar sobre els elements químics. I si algú pot…

34-Se Matrículas

Los elementos de la Tabla Periódica tienen la propiedad de tener un número atómico y símbolo de una o dos letras. Hay otros casos donde esto también sucede, por ejemplo en la identificación de las provincias españolas (por ejemplo, la provincia de Girona es la 17; todos los códigos postales empiezan por estos dos dígitos,…

34-Se Car License Plates

Els elements de la Taula Periòdica tenen la propietat de tenir número atòmic i símbol d’una o dues lletres. Hi ha d’altres casos on això també passa, per exemple en la identificació de les províncies espanyoles (per exemple, la província de Girona és la 17 – tots els codis postals comencen per aquests dos dígits,…

33-As El Cubo Periódico

El extreordinario hilo de Pep Anton Vieta y Eduardo Cremades “Una Taula Periòdica al dia” (Una Tabla Periódica al día) (#1tpdia), ofrecía hasta antes de ayer una propuesta de tabla periódica en un cubo. Fue diseñada en 1982 (hay que actualizarla) por J. Francis Young. El área de cada elemento es proporcional a su importancia…

33-As Periodic Cube

L’extraordinari fil d’en Pep Anton Vieta i l’Eduard Cremades “Una Taula Periòdica al dia” (#1tpdia) oferia abans d’ahir una proposta de taula periòdica en un cub. Va ser dissenyada el 1982 (cal actualitzar-la) per J. Francis Young. L’àrea de cada element és propocional a la seva importància en el món del ciment. Una bona idea…

32-Ge Rompecabezas de la Tabla Periódica

A lo largo de los juegos que hemos propuesto hasta ahora, hay algunos que pueden ser considerados rompecabezas/puzzles, a partir de bloques o de celdas individuales de elementos. Sin embargo, los puzzles de forma más clásica son aquellos en que una imgen (en este caso, la Tabla Periódica) es dividida en muchos trozos pequeños que…

32-Ge Periodic Table Puzzle

Al llarg del sjocs que hem anat proposant fins ara, n’hi ha alguns que poden ser considerats trencaclosques/puzzles, a partir de blocs o de cel·les individuals d’elements. Ara bé, els puzzles de forma més clàssica són aquells en què una imatge (en aquest cas, la Taula Periòdica) és dividida en molts de trossos petits que…

31-Ga Haikus de los elementos químicos

Hace pocos días la #1tpaldia proponía leer los Scikus (Science Haikus) de José Antonio Bustelo sobre la Tabla Periódica (es necesario tener cuenta de DropBox). Bustelo la llama  Tabla Scikuriódica. Los Haikus son poemas cortos de tres versos, de 5, 7 y 5 sílabas, respectivamente. Se trata de una forma de poesía tradicional japonesa. Los…

31-Ga Haikus of chemical elements

Fa pocs dies la #1tpaldia proposava llegir els Scikus (Science Haikus) de José Antonio Bustelo sobre la Taula Periòdica (cal compte a DropBox). Bustelo l’anomena la Taula Scikuriòdica. Els Haikus són curts poemes de tres versos, de 5, 7 i 5 síl·labes, respectivament. Es tracta d’una forma de poesia tradicional japonesa. Els Scikus són, doncs,…

30-Zn Monopoly químico

Un divertido juego de la Web RealMomsWingIt es el Monopoly Químico. Siguiendo las reglas habituales del Monopoly, prácticamente todas las herramientas de este juego se adaptan a la química. En particular, se adaptan las casillas del tablero: al juego original son calles, pero aquí son precisamente elementos químicos de la Tabla Periódica. Los elementos más…

30-Zn Chemical Monopoly

Un divertit joc del Web RealMomsWingIt és el Monopoly Químic. Seguint les regles habituals del Monopoly, pràcticament tots els estris d’aquest joc s’adapten a la química. En particular, s’adapten les caselles del tauler: al joc original són carrers però aquí són precisament els elements químics de la taula periòdica. Ele elements més “cars” són el…

29-Cu Scrabble with the Periodic Table

A principis de mes la #1tpaldia comentava que @compoundchem havia fet una infografia amb els valors del nom de cada elment segons la puntuació al joc de l’Scrabble (en anglès). #1tpaldia proposava comptar el valor de cada element en altres llengües. Per als dies tranquils de l’estiu, proposem avui fer una cosa una mica diferent,…

29-Cu Scrabble con la Tabla Periódica

A principios de mes la #1tpaldia comentaba que @compoundchemhabía hecho una infografía con los valores del nombre de cada elemento según la puntuación del juego del Scrabble (en inglés). #1tpaldia proponía contar el valor de cada elemento en otras lenguas. Para los tranquilos días de verano, hoy proponemos hacer algo un poco diferente, siguiendo una…

28-Ni Fibonacci Elements

Els elements de la Taula Periòdica poden tenir relacions inesperades. Per exemple, aquells que tenen número atòmic primer, o aquells que tenen una sola lletra al seu símbol químic, etc. En el joc d”avui, proposem identificar els elements que corresponen a la sèrie de Fibonacci i d’altres sèries. La de Fibonacci ja la vem fer…

28-Ni Elementos de Fibonacci

Los elementos de la Tabla Periódica pueden tener relaciones inesperadas. Por ejemplo, esos que tienen un número atómico primero, o esos que tienen una sola letra en su símbolo químico, etc. En el juego de hoy, proponemos identificar los elementos que corresponden a la serie de Fibonacci y otras series. La de Fibonacci ya la…

27-Co Chess Knight

El tauler de 8×8 caselles del joc dels escacs es pot demostrar que pot ser recorregut per un cavall (fent un pas en una direcció, i 3 passos en l’altra). Un possible camí és el que es mostra en aquesta imatge. Hi ha bons estudis sobre en quin tipus de taulers (rectangulars, petits, irregulars…) un…

27-Co El Caballo del Ajedrez

En el tablero de 8×8 casillas de juego del ajedrez se puede demostrar que puede ser recorrido por un caballo (dando un paso en una dirección y 3 en la otra). Un posible camino es el que se muestra en esta imagen. Hay buenos estudios sobre qué tipo de tableros (rectangulares, pequeños, irregulares…) un caballo…

26-Fe Center of masses

Aquesta és una curiositat, un petit exercici que es pot treballar per identificar, conèixer i entendre les diferents formes de la Taula Periòdica: trobar el seu centre de masses. Partim, és clar, d’un supòsit pràctic: que la Taula té una densitat uniforme i que cada element ocupa la matexia superfície. On deu ser el centre…